پیامبر مکرّم اسلام می فرمایند :
 پنج خصلت است ، در کودکان که من دوست دارم .
 
 ۱- چیزی را که با دست خود می سازند ، به او چندان دل نمی بندند و با
دست خود خرابش می کنند

 ۲- هرگاه با هم نزاع می کنند ، زود اصلاح می نمایند و کینه یکدیگر را به دل

نمی گیرند

 ۳- هر چه بدست آنها آید ، آرزوی دور و دراز به آن پیدا نمی کنند و اگر

خوراکی باشد ، خود زود می خورند و یا اینکه با دیگر رفقای خود تقسیم می کنند .

 4- وسیله گرفتن حوائج خود را از پدر و مادر و دیگران گریه قرار می دهند و

همه امور خود را بواسطه گریه اصلاح می کنند .

5  - غالباً روی خاک می نشینند و متواضع هستند .