قد افلح المومنون  الذین هم فی صلاتهم خاشعون

مومنان رستگارشدند  همان کسانی در که درنمازخود خشوع دارند  سوره مومنون