اسمش شد

مـــــــــــــــــــــــــد!!

 

شلوار لی را برایمان فرستادند 

اول زیاد هم بد نبود

بعد شد آفت غیرت و حیا

پسرانه اش از بالا کوتاه شد و دخترانه اش از پایین

چادرشد مانتوهای بلند و مانتو ها ذره ذره آب رفت

حالا دیگر باید آن را بلوز نامید

چادر چادری ها هم کم کم تبدیل به شنل شد

 آنقدر نازک که بودنش طعنه ایست بر نبودنش

حالا که شلوار جایش را به ساپورت داده

روسری ها هم که از عقب و جلو آب رفته!!

مانده ام فردا فرزندان این نسل هنوز هم

مـــــــــــــــــــــــــــــــادر

را اسوه پاکی و

پـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

را مظهر مردانگی می دانند؟؟؟!!!!