شرمندگی پدر........


فقط دعا كنید پدرم شهید بشه!

خشكم زد، گفتم دخترم این چه دعاییه؟

گفت:آخه بابام موجیه!

گفتم خوب انشاالله خوب میشه، چرا دعا كنم شهید بشه؟

گفت آخه هروقت موج میگیردش وحال خودشو نمیفهمه

شروع میكنه منو و مادر و برادر رو كتك میزنه!

امامشكل مااین نیست!

گفتم: دخترم پس مشكل چیه؟

گفت.....بعداینكه حالش خوب میشه ومتوجه میشه چه كاری كرده،

شروع میكنه دست و پاهای هممون روماچ میكنه ومعذرت خواهی میكنه.

حاجی ما طاقت نداریم شرمندگی پدرمون را ببینیم.

حاجی دعا كنید پدرم شهید بشه.....