معلم اومد سر كلاس و حاضر غایب كرد:

 

بزرگراه همت....................حاضر

غیرت همت.................غایب

ورزشگاه همت.............حاضر

مردونگی همت............غایب

مرام همت..............غایب

سمینار همت.............حاضر

اقایی همت................غایب

صداقت همت.............غایب

همایش همت............حاضر

صفای همت...........غایب

عشق همت............غایب

آرمان همت............غایب

یاران همت.............غایب

تیپ همت.............حاضر


غایبا از حاضر ها بیشتر بودن.......


كلاس تعطیل !!!