ثامن تم:سلام به شرط بهانه!چه بر سر ما آمد..؟
که «سلام»ساده‌ترین واژه میان آدم‌ها…
برایمان تبدیل به دشوارترین واژه شد…
چنان که برای بیانش...
باید به دنبال بهانه بگردیم…