حرفی است عامیانه که می گویند:
تقدیر هرکسی را بر
صفحه سفید جبینش نوشته اند،
بگذار عامیانه بیاندیشند،
پیشانی تو شاهد این راز است،
زخم تو مثل نقطه آغاز است.
بگذار عاشقانه بگویم
پیشانی تو سوره_نور است ..دنیا مشتش را باز کرد.

شهدا "گل" بودند و ما "پوچ".

خدا آنها را برد و زمان ما را...