جان خود در ره "اولاد علی" می بازیم
همچو "مالك" به "عدوان علی" می تازیم
 ای كه گویی كه خلایق ز "ولی" خسته شدند
 كوری چشم تو بر "سید علی" می نازیم