ای کاش که یک دانه تسبیح تو بودم
تا دست کشی بر سـر ســودا زده من...