اندازه پسر خودم بود ... 

سیزده چهارده سال سن داشت .... 

وسط عملیات یدفعه نشست ... 

گفتم : حالا چه وقت استراحته ؟!! 

گفت : بند پوتینم شل شده.  میبندم و راه میفتم ... 

نشست ولی بلند نشد ....

هردوپایش تیر خورده بود 

ولی برای روحیه ما چیزی نگفت !!!