مَشک رنج‌های انقلاب را به دندان کشیده‌ایم و دست و پا داده‌ایم ...

اما آن‌را رها نکرده‌ایم... !!!

سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینیقمقمه ی آبت را به اسیر عراقی دادی!

به دشمنت..

حال آنکه...

تصویر می گوید

تو تشنه تری...


السلام علیک یا ساقی العطاشا.....