چــــــادر با مانتو فرقی ندارد اگر وقــــارت را حفظ نکند !

چــــــادر با مانتو فرقی ندارد اگر قــــهـــقـــه های بــلـنــد خیابانت را مانع نشود!

اگر در میان سیاهیش رنگ زق لـــــــاکـــــ هایت خودنمایی بکند!

اگر آرایش صورتت را پاک نکند ....

چــــــادر با مانتو فرقی ندارد اگر همانگونه که با مانتو رفتار میکنی با چـــــادر هم رفتار کنی!

خلاصه بگویم :

آهــــای دختر چـــــادری :

چـــــادرت با تمام سختی هایش با مانتو فرقی ندارد

اگر ...

حــــــــرمتش را حفظ نکنی

چـــادرت به اندازه ی کافی مظـــلوم هست پس مظلوم ترش نکن...

کمی حـــــــرمت نگه دار..