وقتی داشتن جنازه های شهدای ایران با عراقیا  رو رد و بدل میکردن یکی از جنازه ها هیچ قسمتی از بدنش مشخص نمیشد که تشخیص بدن سرباز ایرانیه یا عراقی...

بعد از یه مدت عراقی ها گفتن اینو بببرین ایرانیه!

گفتن از کجا میدونی ایرانیه؟ گفت: آخه همین حوالی یه سربند یا فاطمه پیدا کردیم...