شاید آن روز که سهراب نوشت:

"تا شقایق هست زندگی باید کرد"

خبری از دل پر درد گل یاس نداشت

باید اینگونه نوشت:

هر گلی هم باشد،

چه شقایق چه گل پیچک و یاس

زندگی بی مهدی

زندگی با غم‏هاست