معلم پسرک را صدا زد!!

تا انشایش را با موضوع « علم بهتر است یاثروت » را بخواند ...

پسرک با صدای لرزان گفت ننوشته ام !

معلم با خط کش چوبی پسرک را تنبیه کرد

و او را پایین کلاس پا در هوا نگه داشت

پسرک در حالی که دستهای قرمزو ورم کرده اش را به هم می مالید

زیر لب گفت: آری ثروت بهتر است چون اگر داشتم دفتری میخریدم

و انشایم را می نوشتم ...


پی نوشت: بوی مهر میاد...خیلیا هستن که همه ی چشم امیدشون به دستای منو شماست..
بیایم از صمیم قلب،قلب یه یکی رو شاد کنیم،اونوقته که میتونیم لبخند خدا رو ببینیم 
و شادی شو تو زندگیمون حس کنیم!!!