کبوتر هم که باشی

 گاهی

 دود شهر بال و پرت را سیاه میکند

 به یک هوای پاک نیاز داری...

 چیزی شبیه

 هوای حـــــــــــــــــــــــرم ...