گرم است …
خیلی !
راستش را بخواهی تحملش سخت است ….
اما میدانی گرمای چادرم را چگونه صبوری میکنم ؟!!
وقتی به یاد می آورم چادرم برای تو آرامش روح می آورد صبور میشوم !
نه ! نه !
خیال نکن منتی هست ! منتی نیست !
.
.
.
اما تو را به خدا …… !
تو هم مواظب نگاهت باش تا هوا گرم تر نشود !
من به غیرت مردان سرزمینم ایمان دارم .