هر چادری که دور انداخته میشود...

افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده در برابرش می گشاید...

و پس از دیدن هر چهره ی بی حجابی...

امیدهای حمله ور شدن استعمار ده برابر می شود...

فرانس فاتون فیلسوف فرانسوی