آیا تا بحال این پرسش را در ذهن خودمان احساس

 کردیم که شهید چه رابطه اى با جامعه فعلی ما دارد؟