چقـــــــــدر زیبـــا...

بهش گفت پول برای طــــــلا، فعـــــــلا ندارم؛ عـــــــوضش

قــــــــول میدم هر سال بیارمت طلائیـــ ه  !...


35.gifهمســـ♥ــــر یعنی همســـــــــفر تا بهشــ♥ـــت 35.gif

امام خامنــــ ه ای