هنوز مادرانی زیر سقف آسمان این شهر نفس می کشند

که با هر صدای زنگ در گمان می‌کنند

فرزندنِ مفقود الاثرشان

به خانه برگشته‌...

هنوز دخترانی هستند که به عاقد مراسم عقدشان 

قبل از مراسم سفارش می کنند

هنگام قرائت خطبه عقد، لطفا سراغ پدر عروس را نگیرید

پدرشان مفقود الاثر است ...