میگــفت وقتـــی پیکــر یکی از شـهداء رو آوردن.. . دختــرش تابـــوت رو باز کرد

و هــــی دنبال یه چیـــزی میــگشت ...

یه دفعه انگشت دست ب ا ب ا رو پیـــدا کرد و هی انگشت رو میکشید

رو ســـرش و میگفت : 20 ساله ب ا ب ا م دست رو ســـرم نکشیده...


وقتی که دوست دارم بـــروم یک جـــا که جز خــدا نباشد و فریاد بزنم

بـــــابـــــا

تا جبران 25 ســال  صــدا نکردنت بـاشد و تو یک بــار و فقط بـرای یک بار بگــویی

جــــــــــــان بـــابــــا . . .