كمیل نوشت:
دیروز جنگ سخت بود

تیر و ترکشا مستقیم به هرکی میخورد و شهید میشد خانوادش سرش رو بالا میگرفت چون خانواده

 شهید بودن. امروز جنگ نرمه تیر و ترکشا غیر مستقیم اصابت میکنن

به هر کی بخوره، فساد میاره، بی حجابی، اعتیاد و...

و هر کی تو این راه بمیره خانوادش سرش رو پایین میندازه

چون فرزندشون در اثر اعتیاد، زیاده روی تو مصرف مشروب، بی عفتی و... مرده!!

حالا خداوكیلی دیروزیا خوب بودن یا امروزیا...؟؟؟

كمیل نوشت:

راستی حاجی قبلنا عده ای میگفتند شما رفتید بجنگید که چی بشه

خودتون خواستید و خودتونم شهید شدید

حاجی رفتی که آزادی داشته باشیم...؟؟

آخه واسه كی؟؟؟؟

واسه عده ای كه آزادی رو فقط تو پوشیدن مانتوهایی که روز به روز تنگ تر

و روسری هایی كه روز به روز کوچیکتر میشن میدونند؟؟؟

یا واسه اونایی كه آزادی رو تو چشم چرونی و هرزگی و بی عفتی میبینن؟؟


حاجی جون...

آخه فدات شم چرا منو با خودت نبردی؟؟

چرا تو باید الان كنار حوض كوثر باشی و من تو لجنزار دنیا گرفتار؟؟؟

حاجی جون مغزم داره سوت میكشه... بدجوری تب كردم...

آخه بدبختی اینه كه حتی نمیتونم همین ساحل گیسوم یا انزلی كه تو چند قدمیمه برم و یه تنی

به آب بزنم و تبم بیفته... آخه قربونت برم ... من برم دریا... اینا كجا برن؟؟؟

حاجی من دلم كربلا میخواد...