نگاه ها همه بر روی پرده سینما بود .

اکران فیلم شروع شد .

شروع فیلم سقف یک اتاق دو دقیقه بعد همچنان سقف اتاق .

همه تماشاگران منتظر حضور شخصی و یا حرکت دوربین بودند ،

 امابازهم دقایق سه ، چهار ، پنج …….. هشت ،
 
همچنان فیلم فقط سقف اتاق را نمایش میداد !

کم کم صدای همه در آمد ، اغلب حاضران سینما را ترک کردند !

ناگهان دوربین حرکت کرد و

 آمد پایین و به جانباز قطع نخاع خوابیده روى تخت رسید .

زیرنویس :

 این تنها ۸ دقیقه از زندگى این جانباز بود و شما طاقت نداشتید …